Szkolenie Nauczycielskie Terapii Poznawczej Opartej na Uważności w Życiu (MBCT for Life)

Szkolenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzką Fundacją Uważności (Oxford Mindfulness Foundation, OMF) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, UK. Dyrektorem szkolenia nauczycielskiego MBCT w Polsce jest dr hab. Paweł Holas.
Pomyślne ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat nauczyciela (terapeuty) MBCT Trained Teacher Certificate wydanego przez Oxford Mindfulness Foundation.

Szkolenie nauczycielskie MBCT w ŻYCIU (MBCT for Life) daje uczestnikom możliwość rozwijania praktycznych umiejętności, dzięki którym będą mogli posiąść realne i uwewnętrznione kompetencje umożliwiające prowadzenie 8-tyg. kursów MBCT w Życiu. Ich zdobycie jest pochodną przede wszystkim własnego zaangażowania uczestników w praktykowanie i rozwijanie uważności. Stanowi to kluczową bazę do aplikowania na szkolenie, a potem do samodzielnego prowadzenia kursów.

Pomyślne zakończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o międzynarodowy certyfikat wydawany przez Oxford Mindfulness Foundation – MBCT Trained Teacher Certificate.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o certyfikat dostępne są na stronie Oxford Mindfulness Foundation. 

Szkolenie nauczycielskie MBCT w ŻYCIU składa się z wielu modułów i zawiera:
teoretyczne podstawy MBCT, w tym istotne elementy terapii poznawczej (CT),

 • wiedzę z zakresu psychologii i filozofii buddyjskiej,
 • dużo praktycznych ćwiczeń, podstaw psychologicznych i neuronaukowych uważności oraz nurtów terapeutycznych, w których uważność i współczucie mają kluczowe znaczenie,
 • osobistą codzienną regularną praktykę uważności uczestnika szkolenia.

PODSTAWY SZKOLENIA MBCT
Program MBCT został opracowany przez Zindela Segala, Johna Teasdale’a oraz Marka Williams’a jako ujęta w protokół grupowa forma interwencji terapeutycznej służąca profilaktyce nawrotów depresji (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Obecnie ma dużo szersze zastosowania, nie tylko w obszarze zdrowia, lecz również w edukacji i innych dziedzinach, w których rozwijanie uważności przynosi istotne korzyści.

MBCT łączy elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom przyjęcia innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją i innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania.

Randomizowane badania kliniczne udowodniły skuteczność tego programu w zapobieganiu nawrotom depresji u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów. W związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych brytyjskiego Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

Ponieważ jego główne zasady są transdiagnostyczne, MBCT daję nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wstępne wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności kursy MBCT pomagają osobom z takimi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, depresja, chroniczna depresja, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, niepokój o zdrowie, syndrom chronicznego zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.

MBCT wzbudza duże zainteresowanie na całym świecie. Jednak możliwości poszerzenia wiedzy oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do stania się nauczycielem tej metody są w Polsce bardzo ograniczone. Szkolenie oksfordzkie wprowadzane w Polsce po raz pierwszy w styczniu 2019 roku przez Fundację Rozwoju Mindfulness ma na celu zaspokojenie tej potrzeby. Daje ono możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczącej MBCT i ma na celu stworzenie zespołu nauczycieli i terapeutów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne, aby skutecznie uczyć, rozwijać i rozpowszechniać 8-tygodniowe programy MBCT w Polsce. 

Założenia Szkolenia Nauczycielskiego MBCT w ŻYCIU:

 • Zapewnienie specjalistom z różnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza wykwalifikowanym klinicystom zrozumienie teorii i badań oraz nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie MBCT po to, aby mogli je stosować w sposób kompetentny i skuteczny w odpowiednich dla swojego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych środowiskach (grupach), w szczególności medycznym (klinicznym) i edukacyjnym.
 • Stworzenie silnego środowiska nauczycieli i terapeutów MBCT, aby upowszechnić tę metodę i jej spójność w Polsce.
 • Wykształcenie specjalistów przeszkolonych do rozpowszechniania tej metody oraz zdolnych do tego, aby w sposób kreatywny przyczyniać się do dalszego rozwoju tej dziedziny.

CELE SZKOLENIA

Szkolenie umożliwia uczestnikom:

 • Uzyskanie dogłębnej wiedzy, zrozumienia i krytycznej oceny teorii, badań empirycznych i literatury klinicznej dotyczącej MBCT, a także zaobserwowanie w jaki sposób teoria, badania i obserwacja kliniczna wzajemnie się wzbogacają.
 • Twórcze przyczynienie się do zrozumienia procesów psychologicznych leżących u podłoża MBCT i zastosowanie tej metody w pracy z grupami klientów.
 • Rozwijanie i pogłębianie osobistej praktyki uważności oraz zdolności do refleksji nad praktyką w świetle teorii, badań i wiedzy klinicznej.
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia i przeprowadzenia kompetentnego programu MBCT z konkretną grupą klientów, w tym stworzenie odpowiednich materiałów edukacyjnych, ocena wpływu programu i krytyczna refleksja na temat jego formy i rezultatów w odniesieniu do teorii, badań i literatury.

NASZ PARTNEROXFORD MINDFULNESS FOUNDATION
Od ponad 20 lat Uniwersytet Oksfordzki jest uznawany na całym świecie jako centrum rozwijania badań nad zastosowaniem terapii poznawczej (Cognitive Therapy, CT), określanej również jako terapia poznawczo-behawioralna (CBT).
Uczelnia może się poszczycić dużą grupą ekspertów z dziedziny CBT i niezachwianą reputacją w organizowaniu wysokiej jakości kursów, badań naukowych oraz nadzoru klinicznego.
Mindfulness-Based Cognitive Therapy MBCT została opracowana przez grupę klinicystów z Oksfordu Marka Williamsa, Johna Teasdale i z Kanady Zindela Segala około dwie dekady temu na bazie opracowanego przez Jona Kabata-Zinna Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction) oraz elementów terapii poznawczo-behawioralnej depresji. Coraz więcej oksfordzkich klinicystów i badaczy specjalizuje się w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności, jak również opracowuje i przeprowadza kursy szkoleniowe.
Program szkolenia nauczycielskiego MBCT został zapoczątkowany przez profesora Marka Williamsa, jednego z twórców MBCT i jest kontynuowany przez profesora Willema Kuykena, wieloletniego dyrektora Oxford Mindfulness Centre.

W Polsce w zespole szkolącym są nauczyciele z Oxford Mindfulness Centre, między innymi dr Christina Surawy oraz wielu brytyjskich i polskich doświadczonych nauczycieli uważności, a także nurtu terapii poznawczej i behawioralnej.

Wymagania wstępne dla uczestników Szkolenia Nauczycielskiego Terapii Poznawczej Opartej na Uważności MBCT w ŻYCI

Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem w zakresie dobrostanu fizycznego i psychicznego, a zatem wykształceniem psychologicznym, terapeutycznym, medycznym, pedagogicznym. Zgłoszenia osób z innym wykształceniem i pod innym kątem zastosowania MBCT będą rozpatrywane indywidualnie.

ŚCIEŻKA SKRÓCONA skierowana jest do osób, które są nauczycielami uważności i ukończyły inne rekomendowane szkolenie nauczycielskie z uważności lub są absolwentami studiów podyplomowych “Uważność i współczucie”.

Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniu nauczycielskim (ścieżka regularna lub skrócona) należy odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:

1. Czy regularnie i samodzielnie praktykujesz uważność?
Regularna praktyka uważności jest podstawą umiejętnego nauczania.
Bez niej uczenie innych nie będzie oparte na współczuciu i głębokim zrozumieniu wartości związanych z mindfulness. Dlatego potrzeba co najmniej roku własnej regularnej praktyki uważności zanim wkroczy się na ścieżkę nauczyciela MBCT.

2. Czy brałeś/aś udział w zorganizowanym ośmiotygodniowym kursie stacjonarnym Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) lub Programie Redukcji Stresu Opartym na Uważności (MBSR)?
Udział w takim kursie rozwija i pogłębia osobistą praktykę medytacyjną oraz umożliwia doświadczenie wewnętrzne kursu w sposób, w jaki jest on zazwyczaj przeprowadzany.
Nasza Fundacja oferuje 8-tygodniowe kursy MBCT oraz MBSR. Jeśli nie ma możliwości wzięcia udziału w żadnym z tych kursów, można znaleźć odpowiedni kurs na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, gdzie znajduje się lista rekomendowanych nauczycieli, którzy spełniają warunki dotyczące dobrych praktyk w nauczaniu (Good Practice Guidelines). 

3. Czy znasz środowisko lub grupę osób, dla których masz możliwość zorganizowania kursu MBCT i czy masz doświadczenie w przeprowadzaniu kursów, terapii lub innej formy pracy z ludźmi w tym środowisku?
Chodzi o kwalifikacje, które umożliwiłyby przeprowadzanie kursów MBCT dla określonych grup ludzi i w kontekście, w którym planuje się potem uczyć.
Na przykład dla zastosowania MBCT w terapii zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji wymagane są kwalifikacje kliniczne poparte wykształceniem w tym kierunku, zwłaszcza: medyczne, psychologiczne (kliniczna), kwalifikacje terapeutyczne oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii interpersonalnej, aktywacji behawioralnej czy innych metod terapeutycznych opartych na dowodach oraz mieć wiedzę/umiejętność pracy z grupami klinicznymi.
W niektórych sytuacjach, na przykład prowadząc kursy MBCT dla osób prywatnych, szukających rozwoju osobistego lub innych kompetencji, nauczyciele MBCT mogą nie posiadać doświadczenia klinicznego.
W takiej sytuacji jednakże dodatkowe szkolenie w zakresie podstaw CBT może być wskazane. Fundacja Rozwoju Mindfulness przewiduje organizowanie takich krótkich kursów, aby te umiejętności nabyć.

4. Czy posiadasz umiejętności niezbędne do pracy z osobami indywidualnymi lub grupami?

NOWA EDYCJA IV Szkolenia Nauczycielskiego MBCT for Life – MBCT w ŻYCIU 2023/2025
(zapisy obecnie możliwe tylko na ścieżkę skróconą – informacje poniżej)

ŚCIEŻKA REGULARNA (32 DNI SZKOLENIOWE) – zapisy zamknięte:

PRE-MBCT 1 (2 dni)
30.09–1.10.2023 Sopot, AMW Rewita

 • Wprowadzenie do CBT oraz 3 fali CBT. 
 • Badania kliniczne nad efektywnością interwencji opartych na uważności. Prowadzenie: Paweł Holas
 • Wprowadzenie do uważności i do MBCT. Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska

PRE-MBCT 2.1 (3 dni)
1719 listopada 2023 Warszawa, Fundacja Kannon

 • Kontemplatywne korzenie uważności (2 dni). Prowadzenie: Marcin Fabjański
 • Proces grupowy i mechanizmy psychoterapii. Prowadzenie: Ania Ziółkowska

PRE-MBCT 2.2 (2 dni)
27–28 stycznia 2024  Warszawa, Fundacja Kannon

 • Badania kliniczne nad efektywnością interwencji opartych na uważności. Prowadzenie: Paweł Holas
 • Rozwijanie współczucia. Prowadzenie: Jolanta Berezowska

ODOSOBNIENIE Mindfulness (moduł III – 5 dni) 20-25 lutego 2024, Leśniczówka Gaja k. Olsztyna

Prowadzenie: Mikołaj Uji Markiewicz, Ewa Kaian Kochanowska i Paweł Holas

PRE-MBCT 2.3 (3 dni) ONLINE
19–21 kwietnia 2024

 • Psychologia Ja. Psychologiczne Modele Uważności. Prowadzenie: Tomasz Jankowski
 • Neurobiologia Medytacji. Prowadzenie: Piotr Suffczyński

MBCT-L moduł I (4 dni) Sopot, AMW Rewita
22–25 maja 2024

 • Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności. WSTĘP DO NAUCZANIA PROGRAMU MBCT for Life (część 1. sesje 1-3)
 • Prowadzenie: Tim Sweeney, Ewa Kaian Kochanowska, Paweł Holas

MBCT-L moduł II (4 dni) Warszawa
9–12 października 2024, Ośrodek Kwan Um, Falenica, ul. Małowiejska 22

 • Nauczanie programu MBCT for Life – kontynuacja (część 2. sesje 4-8)
 • Prowadzenie: Christina Surawy, Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska

PRE-MBCT 3 (4 dni)2326 stycznia 2025 Sopot, AMW Rewita

 • Mindful movement. Doskonalenie nauczania.
 • Etyka i przygotowanie do prowadzenia kursu (Ethics, Orientation and Assessment). Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska
 • Implementation & Safeguarding oraz Dociekanie (Inquiry). Prowadzenie: Paweł Holas

MBCT-L moduł IV (5 dni) Warszawa
5–9 marca 2025

 • Doskonalenie nauczania MBCT for Life.
 • Prowadzenie: Christina Surawy, Tim Sweeney. Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska

ŚCIEŻKA SKRÓCONA (21 DNI SZKOLENIOWYCH) 2024/2025 – zapisy zamknięte

dla kogo ścieżka skrócona czytaj w Kryteriach Kwalifikacyjnych

ODOSOBNIENIE Mindfulness (moduł III – 5 dni) 20-25 lutego 2024, Leśniczówka Gaja k. Olsztyna

Prowadzenie: Mikołaj Uji Markiewicz, Ewa Kaian Kochanowska i Paweł Holas

MBCT-L moduł I (4 dni) Sopot, AMW Rewita
22–25 maja 2024

 • Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności.
 • WSTĘP DO NAUCZANIA PROGRAMU MBCT for Life (część 1. sesje 1-3)
 • Prowadzenie: Tim Sweeney, Ewa Kaian Kochanowska, Paweł Holas

MBCT-L moduł II (4 dni) Warszawa
9–12 października 2024, Osrodek Kwan Um, Falenica, ul. Małowiejska 22

 • Nauczanie programu MBCT for Life – kontynuacja (część 2. sesje 4-8)
 • Prowadzenie: Christina Surawy, Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska

PRE-MBCT 3 (4 dni)23–26 stycznia 2025 Sopot, AMW Rewita

 • Mindful movement. Doskonalenie nauczania.
 • Etyka i przygotowanie do prowadzenia kursu (Ethics, Orientation and Assessment). Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska
 • Implementation & Safeguarding oraz Dociekanie (Inquiry). Prowadzenie: Paweł Holas

MBCT-L moduł IV (5 dni) Warszawa
59 marca 2025

 • Doskonalenie nauczania MBCT for Life.
 • Prowadzenie: Christina Surawy, Tim Sweeney. Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska

OPŁATA ZA SZKOLENIE

ścieżka regularna 2023/2025
1950 GBP i 9550 PLN

ścieżka skrócona 2024/2025
1950 GBP i 3950 PLN

Jest możliwość płatności w 2-5 ratach – do ustalenia w trakcie podpisywania umowy szkoleniowej.
Wystawiamy faktury, dane należy podać w formularzu zgłoszeniowym, a najpóźniej w dniu dokonania przelewu.

Opłata rekrutacyjna: 250 zł (płatna w ciągu 7 dni od przesłania zgłoszenia)

Opłaty dodatkowe:
Niektóre zjazdy mogą się odbywać poza miastem, wówczas dodatkowo płatne przez uczestnika jest zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku.

Superwizja indywidualna lub grupowa: 20 x 30 min – w zależności od prowadzącego od 200-300 PLN/30 min. z wcześniejszym odsłuchaniem nadesłanych materiałów lub 50 GBP/30 min.

Finalna ocena kompetencji i otrzymanie certyfikatu OMF Trained Teacher Certificate:  250 GBP.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o certyfikat na stronie Oxford Mindfulness Foundation 

ZASADY PŁATNOŚCI
Płatności za szkolenie można dokonywać w ratach wg ustalonego w umowie szkoleniowej harmonogramu.
W przypadku płatności w ratach uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 2000 zł (w dniu podpisania umowy szkoleniowej), który zostanie rozliczony w ostatniej racie za szkolenie.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 250 zł, zadatek oraz opłatę za szkolenie należy wpłacać na konto:
Fundacja Rozwoju Mindfulness
ul. 23 Marca 59 lok. 2, 81-820 Sopot
nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889
w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia

Na 30 dni przed każdym modułem uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną informacje dotyczące miejsca odbywania danego modułu. Zjazdy będą odbywać się zazwyczaj w Warszawie i/lub Gdańsku lub online.

OBECNIE TRWA REKRUTACJA! 

WAŻNE:

Zanim przystąpisz do wypełniania formularza zgłoszeniowego KONIECZNIE zapoznaj się z Kryteriami Kwalifikacyjnymi określonymi szczegółowo w zakładce „KRYTERIA KWALIFIKACYJNE” w menu po lewej (na komputerze) bądź powyżej (w wersji mobilnej),

Aby zgłosić się na szkolenie nauczycielskie MBCT-PL należy wypełnić online poniższy formularz zgłoszeniowy oraz uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 250 zł na konto:

Fundacja Rozwoju Mindfulness
23 Marca 59 lok. 2, 81-820 Sopot
nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko kandydata.