Szkolenie nauczycielskie MBCT

Szkolenie Nauczycielskie Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT-PL)

Szkolenie jest organizowane przez Fundację Rozwoju Mindfulness we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, UK. Dyrektorem szkolenia nauczycielskiego MBCT w Polsce (MBCT-PL) jest dr hab. Paweł Holas.
Pomyślne ukończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o certyfikat nauczyciela (terapeuty) MBCT Trained Teacher Certificate wydanego przez Oxford Mindfulness Centre.

Szkolenie nauczycielskie MBCT w Polsce (MBCT-PL) daje uczestnikom możliwość rozwijania praktycznych umiejętności, dzięki którym będą mogli posiąść realne i uwewnętrznione kompetencje umożliwiające prowadzenie 8-tyg. kursów MBCT. Ich zdobycie jest pochodną przede wszystkim własnego zaangażowania uczestników w praktykowanie i rozwijanie uważności. Stanowi to kluczową bazę do aplikowania na szkolenie, a potem do samodzielnego prowadzenia kursów.

Pomyślne zakończenie szkolenia daje możliwość ubiegania się o międzynarodowy certyfikat wydawany przez Oxford Mindfulness Centre – MBCT Trained Teacher Certificate.

Szczegóły dotyczące ubiegania się o certyfikat dostępne są na stronie Oxford Mindfulness Centre.

 

Szkolenie nauczycielskie MBCT-PL składa się z wielu modułów i zawiera:

 • teoretyczne podstawy MBCT, w tym istotne elementy terapii poznawczej (CT),
 • wiedzę z zakresu psychologii i filozofii buddyjskiej,
 • dużo praktycznych ćwiczeń, podstaw psychologicznych i neuronaukowych uważności oraz nurtów terapeutycznych, w których uważność i współczucie mają kluczowe znaczenie,
 • osobistą codzienną regularną praktykę uważności uczestnika szkolenia.

 

Podstawy szkolenia MBCT
Program MBCT został opracowany przez Zindela Segala, Johna Teasdale’a oraz Marka Williams’a jako ujęta w protokół grupowa forma interwencji terapeutycznej służąca profilaktyce nawrotów depresji (Segal, Williams & Teasdale, 2002). Obecnie ma dużo szersze zastosowania, nie tylko w obszarze zdrowia, lecz również w edukacji i innych dziedzinach, w których rozwijanie uważności przynosi istotne korzyści.

MBCT łączy elementy terapii poznawczej z intensywną praktyką medytacyjną i ma na celu umożliwienie uczestnikom przyjęcia innego spojrzenia na ból i cierpienie związane z depresją i innymi problemami emocjonalnymi, jak również osiągnięcie dobrostanu i lepszego funkcjonowania.

Randomizowane badania kliniczne udowodniły skuteczność tego programu w zapobieganiu nawrotom depresji u osób, które doświadczyły powtarzających się epizodów. W związku z tym MBCT jest zalecane w wytycznych brytyjskiego Narodowego Instytutu Doskonałości Klinicznej (National Institute of Clinical Excellence, NICE) jako skuteczny rodzaj interwencji zapobiegający nawrotom tego coraz powszechniejszego problemu.

Ponieważ jego główne zasady są transdiagnostyczne, MBCT daję nadzieję na pomoc w szerokim zakresie problemów zdrowia psychicznego i psychofizycznego. Wstępne wyniki badań pokazują, że metody oparte na uważności, a w szczególności kursy MBCT pomagają osobom z takimi problemami jak uogólnione zaburzenie lękowe, depresja, chroniczna depresja, niepokój, chroniczny ból, choroby nowotworowe, niepokój o zdrowie, syndrom chronicznego zmęczenia, stres i choroba afektywna dwubiegunowa.

MBCT wzbudza duże zainteresowanie na całym świecie. Jednak możliwości poszerzenia wiedzy oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do stania się nauczycielem tej metody są w Polsce bardzo ograniczone. Szkolenie oksfordzkie wprowadzane w Polsce po raz pierwszy w styczniu 2019 roku przez Fundację Rozwoju Mindfulness ma na celu zaspokojenie tej potrzeby. Daje ono możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności dotyczącej MBCT i ma na celu stworzenie zespołu nauczycieli i terapeutów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne, aby skutecznie uczyć, rozwijać i rozpowszechniać 8-tygodniowe programy MBCT w Polsce.

 

Założenia Szkolenia Nauczycielskiego MBCT-PL

 • Zapewnienie specjalistom z różnych środowisk zawodowych, a zwłaszcza wykwalifikowanym klinicystom zrozumienie teorii i badań oraz nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie MBCT po to, aby mogli je stosować w sposób kompetentny i skuteczny w odpowiednich dla swojego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych środowiskach (grupach), w szczególności medycznym (klinicznym) i edukacyjnym.
 • Stworzenie silnego środowiska nauczycieli i terapeutów MBCT, aby upowszechnić tę metodę i jej spójność w Polsce.
 • Wykształcenie specjalistów przeszkolonych do rozpowszechniania tej metody oraz zdolnych do tego, aby w sposób kreatywny przyczyniać się do dalszego rozwoju tej dziedziny.

 

Cele szkolenia

Szkolenie umożliwia uczestnikom:

 • Uzyskanie dogłębnej wiedzy, zrozumienia i krytycznej oceny teorii, badań empirycznych i literatury klinicznej dotyczącej MBCT, a także zaobserwowanie w jaki sposób teoria, badania i obserwacja kliniczna wzajemnie się wzbogacają.
 • Twórcze przyczynienie się do zrozumienia procesów psychologicznych leżących u podłoża MBCT i zastosowanie tej metody w pracy z grupami klientów.
 • Rozwijanie i pogłębianie osobistej praktyki uważności oraz zdolności do refleksji nad praktyką w świetle teorii, badań i wiedzy klinicznej.
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia i przeprowadzenia kompetentnego programu MBCT z konkretną grupą klientów, w tym stworzenie odpowiednich materiałów edukacyjnych, ocena wpływu programu i krytyczna refleksja na temat jego formy i rezultatów w odniesieniu do teorii, badań i literatury.

 

NASZ PARTNER – OXFORD MINDFULNESS CENTRE
Od prawie 20 lat Uniwersytet Oksfordzki jest uznawany na całym świecie jako centrum rozwijania badań nad zastosowaniem terapii poznawczej (Cognitive Therapy, CT), określanej również jako terapia poznawczo-behawioralna (CBT).
Uczelnia może się poszczycić dużą grupą ekspertów z dziedziny CBT i niezachwianą reputacją w organizowaniu wysokiej jakości kursów, badań naukowych oraz nadzoru klinicznego.
Mindfulness-Based Cognitive Therapy MBCT została opracowana przez grupę klinicystów z Oksfordu Marka Williamsa, Johna Teasdale i z Kanady Zindela Segala około dwie dekady temu na bazie opracowanego przez Jona Kabata-Zinna Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności (MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction) oraz elementów terapii poznawczo-behawioralnej depresji. Coraz więcej oksfordzkich klinicystów i badaczy specjalizuje się w Terapii Poznawczej Opartej na Uważności, jak również opracowuje i przeprowadza kursy szkoleniowe.
Program szkolenia nauczycielskiego MBCT został zapoczątkowany przez profesora Marka Williamsa, jednego z twórców MBCT i jest kontynuowany przez profesora Willema Kuykena, obecnego dyrektora OMC. 

W Polsce w zespole szkolącym są nauczyciele z Oxford Mindfulness Centre, między innymi dr Christina Surawy oraz wielu polskich doświadczonych nauczycieli uważności, a także nurtu terapii poznawczej i behawioralnej. 

Wymagania wstępne dla uczestników Szkolenia Nauczycielskiego Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT-PL)


Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem w zakresie dobrostanu fizycznego i psychicznego, a zatem wykształceniem psychologicznym, terapeutycznym, medycznym, pedagogicznym. Zgłoszenia osób z innym wykształceniem i pod innym kątem zastosowania MBCT będą rozpatrywane indywidualnie.

Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniu nauczycielskim należy odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania:


Czy regularnie i samodzielnie praktykujesz uważność?
Regularna praktyka uważności jest podstawą umiejętnego nauczania.
Bez niej uczenie innych nie będzie oparte na współczuciu i głębokim zrozumieniu wartości związanych z mindfulness. Dlatego potrzeba co najmniej roku własnej regularnej praktyki uważności zanim wkroczy się na ścieżkę nauczyciela MBCT.


Czy brałeś/aś udział w zorganizowanym ośmiotygodniowym kursie stacjonarnym Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (MBCT) lub Programie Redukcji Stresu Opartym na Uważności (MBSR)?
Udział w takim kursie rozwija i pogłębia osobistą praktykę medytacyjną oraz umożliwia doświadczenie wewnętrzne kursu w sposób, w jaki jest on zazwyczaj przeprowadzany.
Nasza Fundacja oferuje 8-tygodniowe kursy MBCT oraz MBSR. Jeśli nie ma możliwości wzięcia udziału w żadnym z tych kursów, można znaleźć odpowiedni kurs na stronie Polskiego Towarzystwa Mindfulness, gdzie znajduje się lista rekomendowanych nauczycieli, którzy spełniają warunki dotyczące dobrych praktyk w nauczaniu (Good Practice Guidelines).


Czy znasz środowisko lub grupę osób, dla których masz możliwość zorganizowania kursu MBCT i czy masz doświadczenie w przeprowadzaniu kursów, terapii lub innej formy pracy z ludźmi w tym środowisku?
Chodzi o kwalifikacje, które umożliwiłyby przeprowadzanie kursów MBCT dla określonych grup ludzi i w kontekście, w którym planuje się potem uczyć.
Na przykład dla zastosowania MBCT w terapii zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji wymagane są kwalifikacje kliniczne poparte wykształceniem w tym kierunku, zwłaszcza: medyczne, psychologiczne (kliniczna), kwalifikacje terapeutyczne oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej, terapii interpersonalnej, aktywacji behawioralnej czy innych metod terapeutycznych opartych na dowodach oraz mieć wiedzę/umiejętność pracy z grupami klinicznymi.
W niektórych sytuacjach, na przykład prowadząc kursy MBCT dla osób prywatnych, szukających rozwoju osobistego lub innych kompetencji, nauczyciele MBCT mogą nie posiadać doświadczenia klinicznego.
W takiej sytuacji jednakże dodatkowe szkolenie w zakresie podstaw CBT może być wskazane. Fundacja Rozwoju Mindfulness przewiduje organizowanie takich krótkich kursów, aby te umiejętności nabyć.


Czy posiadasz umiejętności niezbędne do pracy z osobami indywidualnymi lub grupami?


NOWA EDYCJA 2021

HARMONOGRAM SZKOLENIA DLA ŚCIEŻKI REGULARNEJ – 2021/2022 (32 DNI SZKOLENIOWE):

 obecnie trwa rekrutacja

 

PRE-MBCT 1 (3 dni)
18-20 czerwca 2021, Warszawa
Wprowadzenie do uważności,
Prowadzenie: Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska
Wprowadzenie do CBT oraz 3 fali CBT oraz badania kliniczne nad efektywnością interwencji opartych na uważności,
Prowadzenie: Paweł Holas

 

PRE-MBCT 2.1 (3 dni)
24-26 września 2021, Warszawa
Kontemplatywne korzenie uważności (2 dni),
Prowadzenie: Marcin Fabjański
Proces grupowy i mechanizmy psychoterapii,
Prowadzenie: Tomasz Wyrzykowski

 

PRE-MBCT 2.2 (2 dni)
20-21 listopada 2021, Sopot
3 fala CBT – MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction
Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska
Rozwijanie współczucia,
Prowadzenie: Jolanta Berezowska

 

PRE-MBCT 2.3 (3 dni)
28-30 stycznia 2022, Warszawa
Psychologia Ja. Psychologiczne Modele Uważności.
Prowadzenie: Tomasz Jankowski

Neurobiologia Medytacji,
Prowadzenie: Piotr Suffczyński

  

MBCT moduł I (4 dni)
marzec 2022, Gdańsk

Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności. Pogłębienie rozumienia MBCT.

Prowadzenie: Christina Surawy, Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska

 

MBCT moduł III (5 dni)
maj 2022, Wytwórnia Ciszy k. Uniejowa
Odosobnienie Mindfulness,
Prowadzenie: Mikołaj Uji Markiewicz, Ewa Kaian Kochanowska i Paweł Holas

 

MBCT moduł II (4 dni)
wrzesień 2022, Gdańsk
Nauczanie MBCT.
Prowadzenie: Christina Surawy

 

PRE-MBCT 3 (3 dni)
listopad 2022, Sopot
Mindful movement – powrót do ciała.
Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska
Dociekanie (Inquiry).
Prowadzenie: Paweł Holas

 

MBCT moduł IV (5 dni)
styczeń 2023, Warszawa
Doskonalenie nauczania MBCT,
Prowadzenie: Christina Surawy


 

OBECNA EDYCJA: HARMONOGRAM SZKOLENIA 2019/2021

w trakcie, rekrutacja zamknięta


MBCT I (4 dni)

1-4 października 2020, Sopot
Wprowadzenie do terapii poznawczej opartej na uważności. Pogłębienie rozumienia MBCT,

Prowadzenie: Christina Surawy, Paweł Holas, Ewa Kaian Kochanowska

 

MBCT III (5 dni) 
17-21 lutego 2021, Wytwórnia Ciszy k. Uniejowa

Odosobnienie Mindfulness,

Prowadzenie: Mikołaj Uji Markiewicz, Ewa Kaian Kochanowska i Paweł Holas

 

PRE-MBCT 3 (3 dni)

12-14 marca 2021, Sopot
Mindful movement – uważność na ciało,

Prowadzenie: Ewa Kaian Kochanowska
Dociekanie (Inquiry),

Prowadzenie: Filip Kołodziejczyk

 

MBCT II (4 dni)

13-16 maja 2021, Warszawa
MBCT II – Nauczanie MBCT,

Prowadzenie: Christina Surawy, Ruth Baer

 

MBCT IV (5 dni)
13-17 października 2021, Sopot / Warszawa
Doskonalenie nauczania MBCT,

Prowadzenie: Christina Surawy

 

OPŁATA ZA SZKOLENIE

 

ścieżka regularna 2021/2022:
7 rat po: 2800 zł
2 raty po: 9500 zł
1 rata: 18500 zł
Opłata rekrutacyjna: 200 zł

 

Opłaty dodatkowe:
Niektóre zjazdy mogą się odbywać poza miastem, wówczas dodatkowo płatne przez uczestnika jest zakwaterowanie i wyżywienie w ośrodku.
Superwizja indywidualna lub grupowa: 10h – w zależności od prowadzącego od 200 PLN/50 min. do 50 GBP/50 min.

Finalna ocena kompetencji i otrzymanie certyfikatu OMC Trained Teacher Certificate:  250 GBP.

Szczegóły dotyczace ubiegania się o certyfikat na stronie Oxford Mindfulness Centre

 

ZASADY PŁATNOŚCI
Płatności za szkolenie można dokonywać w ratach wg ustalonego w umowie szkoleniowej harmonogramu.
Wniesiony zadatek w wysokości 2000 zł zostanie rozliczony w ostatniej racie szkolenia.
Opłatę rekrutacyjną, zadatek oraz opłatę za szkolenie należy wpłacać na konto:
Fundacja Rozwoju Mindfulness
ul. 23 Marca 59 lok. 2, 81-820 Sopot
nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889
w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia

Na 30 dni przed każdym modułem uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną informacje dotyczące miejsca odbywania danego modułu. Zjazdy będą odbywać się w Warszawie i/lub Gdańsku.

OBECNIE TRWA REKRUTACJA!

 

WAŻNE:

Zanim przystąpisz do wypełniania formularza zgłoszeniowego KONIECZNIE zapoznaj się z Kryteriami Kwalifikacyjnymi określonymi szczegółowo w zakładce “KRYTERIA KWALIFIKACYJNE” w menu po lewej (na komputerze) bądź powyżej (w wersji mobilnej),

 

Aby zgłosić się na szkolenie nauczycielskie MBCT-PL należy wypełnić online poniższy formularz zgłoszeniowy oraz uiścić bezzwrotną opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 zł na konto:

Fundacja Rozwoju Mindfulness
23 Marca 59 lok. 2, 81-820 Sopot
nr konta: 82 1140 2004 0000 3902 7798 2889
W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko kandydata.